Archive for the ‘Człowiek istota skomplikowana’ Category

W MIARĘ SIŁ I UMIEJĘTNOŚCI

Przesadna skromność, brak zaufania do własnych sił, obawa przed przejęzyczeniem się, wsypą, paniczny strach, by w pewnym momencie nie zapomnieć języ­ka w gębie sprawiają, że uczestnik dyskusji nie zabie­ra głosu, mimo że ma wiele do powiedzenia. Po pro­stu nie potrafi się zdecydować. Potem pluje sobie w brodę, że nie powiedział tego, co myślał; ma pre­tensje [...]

ODWAŻNYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA

Odważny uczestnik dyskusji śmiało wygłasza swoje poglądy i nie boi się obstrzału krytyki uważając, że należy je poddawać próbie ?ognia”. Odwaga łączy w sobie jak gdyby dwie postawy: intelektualną i uczu­ciową. Kiedy przeważają w odwadze elementy rozu­mowe, staramy się spór rozegrać ?na zimno”, stosu­jąc przemyślaną taktykę w swej argumentacji. Gdy górę bierze strona uczuciowa, odwaga [...]

WSZYSTKIEMU WINNE UCZUCIA

Francuski filozof, encyklopedysta Claude Adrien Helvetius (1715?1771), opowiada w swym dziele O umyśle następującą anegdotę, która ma świadczyć o wielkim wpływie, jaki mają uczucia na nasze rozu­mowanie, argumentację, zachowanie się. A zdarzyło się podobno tak, że kobieta ?(…) zaskoczona przez swe­go kochanka w ramionach rywala, ośmieliła się za­przeczyć faktowi, którego byś świadkiem. Jak to ? [...]

ATUTY DOBREJ PAMIĘCI

Jedną z cech wchodzących w skład inteligencji jest pamięć. W polemice pisanej można ostatecznie cier­pieć na chorobliwy jej zanik i posługiwać się dokład­nymi notatkami. Dyskutujący, niestety tylko słyszy wypowiedzi, ma do czynienia z argumentami i pada­jącymi błyskawicznie kontrargumentami i nie zawsze jest czas na zrobienie wyczerpujących notatek. Wypa­da więc wszystko sobie dokładnie zapamiętać i w [...]

ISKRA INTELIGENCJI

Każdy doskonale wie, jak interesująca bywa dysku­sja ludzi inteligentnych, a jak nudna i bezowocna przy niedostatku inteligencji chociażby z jednej strony. Dlatego też zawsze życzymy sobie w duchu, oby nasz partner okazał się człowiekiem inteligentnym. Rzadziej zaś, niestety, zdajemy sobie sprawę z tego, że jedno­cześnie wyraża on to samo życzenie pod naszym adresem. Inteligencja pochodzi [...]

ZAINTERESOWANIE I UWAGA

Jednym z niezbędnych warunków owocnej dyskusji jest zainteresowanie i uwaga współuczestników. Co to jest zainteresowanie? Na to pytanie starają się od­powiedzieć psychologowie, reprezentujący jak gdyby dwa punkty widzenia. Jedni uważają, że zaintereso­wanie jest pewnego rodzaju przeżyciem uczuciowym. A świadczyć ma o tym przyjemność odczuwana wte­dy, gdy na przykład poznajemy coś nowego. Drudzy nie ograniczają zainteresowania [...]

WARUNKI POWODZENIA W PRZEKONYWANIU

Kto chce umieć przekonywać innych i robić to z pomyślnym rezultatem, powinien znać psychikę człowieka i stosunki międzyludzkie. Od strony nauko­wej znajomość tę daje m.in. psychologia i socjologia, od strony praktycznej ? doświadczenie życiowe. Nie­mniej przyda się poznanie człowieka i przekonywa­nemu, by się nie dał oszukać szalbierzowi, by potrafił odróżnić pozór od prawdy. A w [...]