DYSKUSJA PISEMNO-USTNA

Ponieważ dyskusje ustne mają zawsze charakter improwizacji, często zapobiega się przypadkowości wypowiedzi, wymagając od uczestników przygotowa­nia głosu w dyskusji na piśmie. Takie dyskusje mie­szane bywają otwierane odczytaniem streszczeń re­feratu i koreferatu, gdyż pełny ich tekst podany został do wiadomości dyskutantów przy zaproszeniu do udziału i prośbie o wypowiedź. Czytanie bowiem do­brze znanego wszystkim tekstu nie należy do racjo­nalnego wykorzystania czasu. Po przypomnieniu w punktach tez, zabierają głos uczestnicy dyskusji, którzy odczytują przygotowane wypowiedzi uzupeł­niając je uwagami doraźnymi, które nasunęły się im w jej trakcie.

O tym rodzaju dyskusji wspominamy tylko, gdyż założyliśmy, że interesować nas będą przede wszyst­kim formy żywej wymiany argumentów i kontrargu­mentów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.