ODWAŻNYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA

Odważny uczestnik dyskusji śmiało wygłasza swoje poglądy i nie boi się obstrzału krytyki uważając, że należy je poddawać próbie ?ognia”. Odwaga łączy w sobie jak gdyby dwie postawy: intelektualną i uczu­ciową. Kiedy przeważają w odwadze elementy rozu­mowe, staramy się spór rozegrać ?na zimno”, stosu­jąc przemyślaną taktykę w swej argumentacji. Gdy górę bierze strona uczuciowa, odwaga nasza staje się spontaniczna, coraz mniej rozważna. Radzimy więc, by w żadnej dyskusji nie dać się porwać odwadze nie­rozważnej, która do celu zmierza najprostszą drogą, nie licząc się z innymi uczestnikami. A wiadomo, że nie zawsze najprostsza droga najłatwiej prowadzi do celu. Cóż z tego, że przeforsowaliśmy nasze tezy obra­żając i zniechęcając do siebie partnerów? A można było swój cel osiągnąć i nie zrazić współuczestni­ków dyskusji manifestacją wrogich wobec nich uczuć.

Odwaga uwarunkowana bywa następującymi wzglę­dami:

  1. celem naszego wystąpienia ? im bardziej war­tościowy cel, tym odważniej poczynamy sobie w dy­skusji;
  2. zaangażowaniem uczuciowym ? im bardziej te­mat angażuje nas uczuciowo, tym odwaga nasza jest większa;
  3. dotychczasowym powodzeniem w dyskusji ? od­waga wzrasta, kiedy widzimy, że nasze wystąpienia są uwieńczone sukcesem, słabnie ? gdy spotyka nas niepowodzenie;
  4. składem osobowym uczestników dyskusji ? im wyżej oceniamy ich intelekt w porównaniu ze swoim, tym mniej mamy odwagi do zabierania głosu;
  5. dystansem społecznym, jaki dzieli poszczegól­nych jej uczestników. Wiadomo bowiem, że znaczna jest różnica w swobodzie wymiany poglądów, gdy w jednej grupie dyskutują na przykład studenci i pro­fesorowie, czy żołnierze, oficerowie i generałowie. W ta­kiej dyskusji zazwyczaj ?ma racją” osoba stojąca naj­wyżej w hierarchii;
  6. znajomością terenu dyskusji ? im pewniej się czujemy ze względu na zapas wiedzy i umiejętności w pewnym zakresie, tym większa jest nasza odwaga i to nie tylko defensywna, wyrażająca się kontrargumentacją na ataki, lecz i ofensywna ? do natarcia na tezy wysunięte przez innych;
  7. nabytą wprawą ? odważniejsi są ci, którzy już nie po raz pierwszy dyskutowali na dany temat.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.