Archive for the ‘Przydatność sztuki przekonywania’ Category

ZABIEG LECZNICZY

Dyskusję można traktować również jako środek leczniczy. Czyż nie słyszymy często, że osoba biorąca z ogromnym zapałem udział w dyskusji powiada póź­niej: ?alem sobie ulżył!” ? i zapomina, o co tak za­żarcie walczyła. Dyskusję w tym wypadku traktuje jak wentyl bezpieczeństwa, który wypuszcza parę na­gromadzoną w kotle parowym. Człowiek się wygada i przestanie myśleć o [...]

DŹWIGNIA HANDLU

Przy zawieraniu transakcji handlowych niejedno­krotnie stosowana bywa sztuka przekonywania: sprze­dający stara się skłonić klienta do nabycia propono­wanego towaru, demonstruje jego zalety, wykazuje, że cena nie powinna wydawać się wygórowana. Ku­pujący ujawnia niedoskonałości oferowanego produk­tu, dziwi się wysokiej cenie. W niektórych sytuacjach sprzedaż i kupno bywają wynikiem długotrwałego i wyczerpującego targu. Mamy w tym wypadku do [...]

AGITACJA I PROPAGANDA

Chociaż urabianie człowieka przez stwarzanie mu odpowiednich warunków bytu jest najbardziej sku­teczne, nie można jednak lekceważyć różnorakich form przekonywania słowem. Mają one wielkie zna­czenie w kształtowaniu światopoglądu, w walce ideo­logicznej. Zmiana warunków bytu, rewolucja ustro­jowa i kulturalna powinny być wsparte umiejętnym przekonywaniem, by przyspieszyć proces zmiany świadomości społecznej. Sztuka argumentowania od­powiednio wykorzystana może pchnąć ludzi [...]

WYTYCZENIE TERENU ROZWAŻAŃ

Ustaliliśmy, że zajmować się będziemy różnorodny­mi sposobami przekonywania, jakie mogą się nam przydać w praktyce. Chodzi nam przede wszystkim o przekonywanie bezpośrednie ? w rozmowie, w dy­skusji, gdzie istnieje, możliwość nawiązania obustron­nego kontaktu i wymiany zdań, a nie o przekonywa­nie pośrednie i zarazem jednostronne przez film, tele­wizję, radio czy prasę. Nie ulega wątpliwości, że przekonywanie [...]

BUDOWA ARGUMENTACJI

Na czym polega różnica między informacją, rozka­zem a przekonywaniem? Nie ulega bowiem wątpliwości, że co innego informacja, co innego rozkaz, a jeszcze co innego przekonywanie, które wiążemy z argumentowa­niem. Informator przekazuje adresatowi jakieś treści i chce tylko, żeby je właściwie zrozumiał. Rozkazodaw­ca dąży do tego, by rozkazobiorca wykonał pewne działanie albo go poniechał. Osoba przekonywająca [...]