Archive for the ‘Argumenty w akcji’ Category

NIE DAC SIĘ SPROWOKOWAĆ

Kiedy zaciekły przeciwnik znajduje się w obliczu klęski, stosuje on następującą taktykę, której nie wy­mieniliśmy w poprzednim podrozdziale. Nieuczciwy dyskutant zupełnie świadomie stara się wyprowadzić swego przeciwnika z równowagi, zdenerwować go, rozgniewać np. przez przesadną drobiazgowość w roz­różnieniu pojęć, udawanie, że się nie rozumie prostych w gruncie rzeczy wywodów, przez krzycząco niespra­wiedliwe oceny wypowiedzi. Gdy [...]

W OBLICZU KLĘSKI

Oto prowadzona przez nas dyskusja ma się ku koń­cowi i osoba przekonywana niedaleka jest od przyję­cia żądań i tez, a nieprzejednany przeciwnik stoi w obliczu klęski. (Proszę zwrócić uwagę, że autorowi ani nawet przez myśl nie przeszło, że może być od­wrotnie). W takiej sytuacji spotykamy się zazwyczaj z najrozmaitszymi posunięciami naszego partnera. Nikt chyba nie [...]

CIOSY I PARADY

W języku szermierczym parada znaczy zasłonięcie się przed ciosem. Będzie więc tu mowa o rozmaitego rodzaju atakach i ich odparowaniu, z jakim czytelnik spotkać się jeszcze może na terenie sporu słownego. A nie będziemy się tutaj wdawali w rozważania, kiedy należy stosować krótkie ?cięcie”, a kiedy długie ?akcje”, kiedy atakować, a kiedy się bronić. Sądzimy [...]

ZASKAKIWAĆ CZY ZWLEKAĆ

Na pytanie: ?Jak należy postępować w dyskusji ? czy lepiej zaskakiwać przeciwnika i uprzedzać jego argumenty, czy też zwlekać z odpowiedzią na argu­menty?” ? odpowiemy, że to zależy od okoliczności. Wiadomo bowiem dość dokładnie, kiedy można cze­kać, a kiedy działać błyskawicznie. Prawo pierwszeń­stwa powiada, że osoba nieznana, zabierająca głos po raz pierwszy, na początku jest [...]

TAKTYKA MAKSYMALISTÓW I MINIMALISTÓW

Wyróżniamy dwie przeciwstawne taktyki ? maksymalistyczną, której dewizą jest: ?wszystko lub nic”, oraz minimalistyczną ? przyznającą rację stwierdze­niu, że ?nie od razu Kraków zbudowano”. Maksyma­lista w odpowiedzi na atak na tezę ogólną, rezygnuje z walki, albo nieustępliwie broni jej w całej ogólno­ści; minimalista natomiast rozgląda się, czy nie udało­by się utrzymać przynajmniej jakiejś części, albo [...]

KOLEJNOŚĆ ARGUMENTÓW

W trakcie dyskusji niejednego z uczestników opa­dają wątpliwości: jaka kolejność jest właściwa, by rozprawić się z przeciwnikiem? Czy naprzód przedsta­wiamy własne tezy, a następnie zbijamy jego kontr­argumenty, czy wpierw zwalczamy a potem przedsta­wiamy własne poglądy? Jak ustawiamy argumenty, od najsłabszych do najsilniejszych, czy dajemy najmoc­niejsze na początku? Oto kilka uwag na interesujący nas temat: Skuteczną [...]

KULISY SZANTAŻU

Jednym ze skutecznych sposobów, które zmuszają człowieka do działania, jest szantaż. Ze względu na ocenę moralną należy on do chwytów nieuczciwych, niemniej bywa stosowany dość często. Wiąże się on z zapowiedzią stworzenia sytuacji przymusowej albo z jej realizacją. Szantaż ? to nie tylko wyłudzenie pieniędzy pod groźbą ujawnienia jakiegoś faktu, do­kumentu, utraty kogoś bliskiego, czego [...]

ZGODNIE ZE STRATEGIĄ

W dyskusji napotkaliśmy wiele form, które dotych­czas wiązaliśmy z walką. Wprowadzenie w błąd, zwal­czanie przeciwnika jego własną bronią, niepostrzeżona zmiana terenu działań ? to kilka przykładów stra­tegii stosowanej zarówno w działaniach wojennych jak i w sporach słownych. A jakie są inne wskazania stra­tegiczne, które mogą się przydać adeptom sztuki prze­konywania i dyskusji? Przede wszystkim zwrócimy [...]

MILCZENIE TEŻ COŚ ZNACZY

Przyzwyczailiśmy się uważać, że milczenie jest oznaką zgody. Bywa niewątpliwie tak, że przyparty do muru przeciwnik milczeniem przyznaje się do po­rażki. Ale pełni ono także inne funkcje: Milczenie może być potraktowane przez partne­rów dyskusji jako bluff: przypuszczają, że milcząca osoba wie coś, tylko nie chce powiedzieć. ?Jeżeli cza­sem ukrywasz swoją wiedzę o tym, co wedle [...]

BLUFF

Zasadę bluffu znają dobrze gracze w karty. Ale na­wet ci z czytelników, którzy nie mieli dotychczas do czynienia z taktyką omawianego tu rodzaju, łatwo ją zrozumieją po zaznajomieniu się z następującymi przykładami: Wschodnia bajka mówi o mądrej Aiszy, która w oblężonym i głodującym mieście kazała znaleźć cie­lę, nakarmić je ziarnem i wypuścić za mury. Oblega­jący [...]