ZAINTERESOWANIE I UWAGA

Jednym z niezbędnych warunków owocnej dyskusji jest zainteresowanie i uwaga współuczestników. Co to jest zainteresowanie? Na to pytanie starają się od­powiedzieć psychologowie, reprezentujący jak gdyby dwa punkty widzenia. Jedni uważają, że zaintereso­wanie jest pewnego rodzaju przeżyciem uczuciowym. A świadczyć ma o tym przyjemność odczuwana wte­dy, gdy na przykład poznajemy coś nowego. Drudzy nie ograniczają zainteresowania wyłącznie do terenu uczuciowego i uważają, że opiera się ono przede wszystkim na intelekcie.

Skłaniamy się do szerszego pojmowania zaintereso­wania, gdyż wydaje się, że tym, co skłania ludzi do dyskusji, nie są wyłącznie momenty uczuciowe i że nie wywołuje się zainteresowania apelując wyłącznie do uczucia. Kiedy chcemy dyskutować z kimś, kto nie zna wcale, dajmy na to, zagadnień fizycznych, na te­maty materii i antymaterii, możliwości otrzymywania energii drogą tzw. anihilacji materii, czyli jej unicest­wienia ? najprawdopodobniej żadnej wymiany zdań i przekonywania się wzajemnego nie będzie, ponieważ nasz rozmówca nie zna tych problemów. Z tego oczy­wiście wynika, że zapas wiadomości wpływa w bardzo znaczny sposób na zainteresowanie tematem dyskusji. Grają także rolę przekonania ? światopoglądowe, po­lityczne, artystyczne itp. Ważna jest postawa czło­wieka wobec rozmaitych zjawisk związana z hierar­chią ocen aksjologicznych. Postawa zaś została wyro­biona przez zespół czynników, a więc środowisko, wy­kształcenie, lekturę, formy rozrywki i wypoczynku itd. Ważna więc jest dla dyskutanta znajomość posta­wy uczestników dyskusji, co pozwala mu na skutecz­niejszą selekcję i dobór argumentów. Przez to może on wzbudzić zainteresowanie i uwagę.

Dla naszych celów wystarczy stwierdzenie, że uwa­ga polega na takim jakościowo specyficznym przebie­gu zjawisk psychicznych, że następuje najlepsze odbi­cie rzeczywistości. Dyskutant uważa, to znaczy, że w pełni odbiera to, co się mówi. I kiedy sam mówi, cały czas kontroluje swoją wypowiedź. Nie zaliczymy do uważnej takiej wypowiedzi, po której pytałby on swoich najbliższych sąsiadów: Powiedz mi teraz pręd­ko, o czym ja mówiłem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.