JAK MÓWIĆ

Gdybyśmy chcieli szczegółowo omówić zalecenia językowe przydatne dla osób, pragnących skutecznie przekonywać innych, musielibyśmy zrobić konkuren­cję stylistom. Dlatego odpowiedź na pytanie zawarte w podtytule udzielona zostanie w następujących krótkich punktach:

  1. Organizacja składniowa. Wypowiedź jest złożo­na z poszczególnych zdań. Im doskonalej zbudowane są zdania ze względu na składnię, im przejrzystsza konstrukcja całej wypowiedzi, tym większe są możli­wości przekonania adresata.
  2. Słownictwo i frazeologia. Kiedy mówi osoba nie mająca zbyt dużego zapasu słów, powtarza wciąż te same zwroty, używa ciągle tych samych wyrazów. Wtedy opanowuje słuchacza beznadziejna nuda, cho­ciażby nawet temat sam w sobie był ciekawy. Umie­jętność doboru trafnych i zrozumiałych wyrażeń i zwrotów, ciekawe, obrazowe porównania stanowią niemałą pomoc w argumentacji. Jeżeli więc chcemy kogoś przekonać ? dokonajmy tego w dobrym stylu!
  3. Intonacja. Celem ułatwienia odbioru podawa­nych treści, wprowadzamy podział wypowiedzi na mniejsze odcinki, podkreślamy ważne wyrazy, mówimy nie w jednym i tym samym tonie i nie przez cały czas z jednakowym natężeniem, lecz staramy się urozmai­cić naszą wypowiedź od strony dźwiękowej.
  4. Tempo. Człowiek wypowiadający swoje myśli ?wyrzuca” z siebie pewną określoną liczbę słów na minutę. Chodzi o to, by szybkość mówienia nie prze­kraczała szybkości odbioru wypowiedzi przez słuchaczy i nie była zbyt wolna. Średnia szybkość mówienia, sto­sowana na przykład przez nasze^ radio, wynosi 280? 400 zgłosek na minutę.

Nasze wywody tym będą celniejsze, im treść ich podana zostanie w doskonalszej formie. Mieli bowiem rację starożytni retorowie twierdząc, że piękne słowo pięknie wygłoszone wspiera argumentację i uwielokrotnia jej siłę przekonywającą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.