ZAMIERZENIA A WYNIKI

Niewłaściwe byłoby założenie, że dyskusja musi ko­niecznie dać jakiś pozytywny rezultat. Dość często zdarza się, że wstępna dyskusja stwierdza, iż zagad­nienie zostało źle postawione. Oto na przykład w wy­niku rozważań, argumentów i kontrargumentów obra­dujący doszli do wniosku, że projekt budowlany po­siada szereg wad i nie może być przyjęty. Wynik ten jest równie pożyteczny, chociaż nie tak pożądany jak przyjęcie projektu. Pamiętajmy, że wielowiekowe usi­łowania zmierzające do zbudowania ?perpetuum mo­bile” zakończyły się wnioskiem negatywnym ? ma­szyna taka nie może być nigdy zbudowana. I to jest również cenne doświadczenie. Podobnie ma się spra­wa z dyskusją. Jeżeli jakaś narada międzynarodowa nie daje na pozór żadnych konkretnych wyników, jak to się czytelnikowi gazet wydaje, nie znaczy to jesz­cze, że była niepotrzebna. Podobnie nie można wyma­gać, by w bezpośrednim starciu dwóch przeciwników ideologicznych jeden z nich po wymianie argumen­tów przyznał ochoczo zwycięstwo adwersarzowi we wszystkich zasadniczych punktach sporu. Tak się za­zwyczaj nie dzieje. Ale argumenty mają siłę działania poza momentem bezpośredniego atakowania odbiorcy. Zasiane ziarenko argumentu może kiełkować, by w pewnym momencie stać się składnikiem czyjejś mo­tywacji.

Jakie więc mogą być rezultaty dyskusji w porów­naniu z założonym celem? Można je przedstawić na­stępująco:

  1. Dyskusja była skuteczna. Wszystkie cele, które były zamierzone, zostały osiągnięte ? współuczestni­cy zostali całkowicie przekonani, wysunięte tezy oka­zały się słuszne i prawdziwe.
  2. Dyskusja częściowo tylko osiągnęła zamierzenia. W jej trakcie okazało się, że teza nie została przepro­wadzona, a uczestnicy nie przekonani. Stan po dy­skusji przypominał sytuację przed jej rozpoczęciem.
  3. W wyniku dyskusji obie strony zmieniły swoje zdanie, tezy roztrząsane zostały inaczej sformułowane.

Na podstawie wymienionych trzech możliwości moż­na sobie skonstruować inne warianty. Na przykład poszczególnym przypadkiem typu drugiego i trzecie­go byłby taki wypadek, kiedy w wyniku dyskusji na­stępuje między dyskutantami wymiana bronionych tez ? porzucają oni własne tezy, przyjmując stano­wisko swoich przeciwników. I czyni tak jedna i druga strona.

Nasze wprowadzenie w umiejętność dyskutowania zamkniemy przypomnieniem, że w wypadku więk­szych dyskusji należy zwrócić szczególną uwagę na ich przygotowanie. W dobie nagminnie panującej mo­dy na zebrania i dyskusje warto skoordynować pro­blematykę i czas dyskusji z tymi instytucjami, które mogłyby niezależnie od nas zwołać konferencje, na­rady itp. na identyczne albo bardzo podobne tematy. Przygotowanie dyskusji może być także zrobione w formie dyskusji, ale już w szczuplejszym gronie. Następnie po przeprowadzeniu spotkania dyskusyjne­go, w zależności od jego rodzaju, trzeba przystąpić do utrwalenia wyników, np. wydania materiałów dysku­syjnych drukiem, zrealizowania wysuniętych postula­tów. Zorganizować dyskusję, przedyskutować proble­my, utrwalić wyniki dyskusji ? oto zalecenia zebrane w możliwie najkrótszej formie. I podczas gdy dyskusja daje lepsze owoce, gdy bierze w niej udział dużo osób, to przygotowanie i ostatni jej etap najlepiej są prze­prowadzane przez niewielki zespół.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.