ARGUMENT OBUSIECZNY

Nasz przegląd argumentów zakończymy wyróżnia­jąc uzasadnienia ambiwalentne. O tego rodzaju argu­mentach obusiecznych była już mowa przy okazji re­toryki. Używał ich Koraks i innym radził, by starali się w każdym argumencie przeciwnika godzącym w nas dostrzec ?ostrze” przeciwko jemu samemu.

Obusiecznym argumentem operował Amerykanin z klasycznej anegdotki, który wyrzucał swemu synowi złe stopnie, mówiąc, że Jerzy Waszyngton w wieku szkolnym był najlepszym uczniem. Na to syn scho­dząc na ?płaszczyznę” zaproponowaną przez ojca od­parł, że w wieku dojrzałym, w jakim jest obecnie ojciec, Waszyngton był prezydentem Stanów Zjedno­czonych. A czy nie podsuwa kontrargumentu odezwa­nie się jednego z uczestników zebrania Independent Farmer’s Association, który dowodził, że najlepszy jest system wolnej konkurencji, prywatne wielkie gospo­darstwo rolne i dlatego prosi o dotacje dla właścicieli?

Podobnie w jednym z miast okupowanej Francji, tłum po obejrzeniu teatralnego przedstawienia wstał, by odśpiewać Marsyliankę. Wówczas wpadł na scenę policjant i oponował wołając, że zabronione zostało wszystko, co nie było zapowiedziane w afiszu spek­taklu. Z miejsca publiczność argumentowała wów­czas: ? A czy ty jesteś na afiszu?

Z faktu istnienia argumentu obusiecznego wypły­wają dwie ważne uwagi:

  1. Formułując argument należy sprawdzić, czy nie jest on również kontrargumentem, albo czy nie kryje kontrargumentu. Lepiej samemu zrezygnować z takie­go uzasadnienia lub od razu pokazać jego inne strony, by wytrącić broń z ręki przeciwnika, niż dopuścić do skierowania argumentu przeciw naszym wywodom.
  2. Trzeba zgodnie z radą Koraksa skwapliwie wy­łapywać argumentację obusieczną i korzystać z moż­ności zaatakowania przeciwnika.

Kiedy przedstawiający swego kandydata na prze­wodniczącego rady zakładowej powiada, że jedną z je­go zalet jest młody wiek, łatwo zaoponować i stwier­dzić, że właśnie młody wiek jest w tym wypadku niepożądany, bo przewodniczący winien znać życie, a młody człowiek go nie zna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.