POD PUBLICZKĘ

Odpowiednikiem nieuczciwej argumentacji ad audi­tores stosowanej przy przekonywaniu większej grupy ludzi jest argumentum ad populum, co znaczy: do lu­du, a w tłumaczeniu luźniejszym, lecz bardziej odda­jącym ducha argumentu ? ?pod publiczkę”. Kiedy przemawiający np. do tłumu wykorzystuje uczucia, niskie instynkty, przesądy rasowe, egoizm narodowy, gdy sypie obietnicami, pochlebstwami, a robi to wszystko w celu zdobycia zaufania mas, utrącenia innych konkurentów w wyborach, zdobycia poklasku itd., argumentuje schodząc na płaszczyznę słucha­czy ? ad populum.

Oglądając szwedzki film pt. ?Mein Kampf” pokazu­jący, jak Hitler doszedł do władzy, widz się dziwi, że naród niemiecki dał się tak łatwo nabrać na argumen­ty ?natchnionego wodza”. Zamiast rzeczowych wy­powiedzi, przywódcy trzeciej Rzeszy operowali zmy­śleniami, opowiadali niestworzone rzeczy o zwycię­stwie nawet wówczas, kiedy bliski już był koniec woj­ny i klęska. Mity, przesądy o wyższości rasy nordyc­kiej, powołaniu Niemiec do rządzenia światem, o ko­nieczności całkowitej eksterminacji Żydów będących przyczyną wszystkich nieszczęść (Juden sind unser Unglück ? tzn. Żydzi są naszym nieszczęściem) ? to były podstawy argumentacji, która, jak wykazała hi­storia, trafiała do przekonania wielu Niemców. Scho­penhauer słusznie sądził, że niejednokrotnie ludzie przypominają ?owce idące za prowadzącym je bara­nem, którym łatwiej jest umrzeć, niż myśleć”. Tego rodzaju argumentację nazywa się także demagogią. Demagogia ? to wyraz grecki, który u starożytnych Greków nie miał jeszcze ujemnego zabarwienia i zna­czył rządzenie, kierowanie ludem, a także rządy krajem.

Argumentacja robiona ?pod publiczką” wykorzy­stuje pewne nawyki myślowe zakorzenione w niedo­statecznie krytycznym tłumie. Propaganda faszystow­ska urabiała w społeczeństwie przekonanie, że wielu rozmaitym nieszczęściom winni są komuniści. Podsta­wy zaś dla tego rodzaju argumentacji były przygoto­wane drogą propagandy, która potrafi wszczepić lu­dziom pewne przekonania bez jakiegokolwiek uzasad­nienia, by potem je umiejętnie wykorzystać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.