PODZIAŁ DYSKUSJI

Ponieważ teren sztuki przekonywania obejmuje przede wszystkim żywą wymianę argumentów między ludźmi, nie będziemy się zajmowali dyskusją czło­wieka indywidualnego z samym sobą. Jest to bowiem forma pracy umysłowej, kiedy osoba namyślająca się zadając sobie pytanie, szuka właściwego rozwiązania niepokojącego ją problemu albo kiedy przygotowuje się do wymiany poglądów z kimś, czyje stanowisko stara się sobie wyobrazić i przewidzieć bieg dyskusji. Interesować nas będą zatem dyskusje prowadzone co najmniej przez dwie osoby. Możemy je ze względu na liczbę uczestników i formą prowadzenia podzielić na­stępująco:

  1. dyskusje spontaniczne w małym gronie ? dwie osoby lub więcej w trakcie rozmowy rozpoczęły żywą wymianę zdań na jakiś interesujący wszystkich uczest­ników temat;
  2. dyskusje zorganizowane odbywające się w więk­szym gronie ? prowadzone na zasadach parlamentar­nych, tzn. pod przewodnictwem jednej osoby, która udziela głosu i czuwa nad przebiegiem wymiany zdań;
  3. dyskusje przed zespołem rozstrzygającym albo jednym tylko arbitrem ? ?pojedynek” przeprowa­dzony przez dwie lub więcej osób reprezentujących przeciwne obozy wobec sędziów, którzy mają przy­znać rację jednej ze stron. Np. rozprawa sądowa, w której powód i oskarżony walczą na argumenty przed zespołem sędziowskim; dysputa naukowa, w któ­rej defendent broni swoich tez, oponent atakuje, a świadkowie sporu z prezydującym, czyli przewod­niczącym na czele orzekają, której stronie przypadło zwycięstwo.

Ze względu na stanowisko, jakie zajmują wobec siebie uczestnicy, wyróżniamy dyskusję:

  1. wojowniczą, czyli polemikę (od greckiego słowa polemos ? wróg), kiedy dyskutanci dzielą się na co najmniej dwa przeciwne obozy, z których każdy nie zgadza się z poglądami przeciwnika i stara się go prze­konać, broniąc argumentami i kontrargumentami swego stanowiska. Na przykład, spór między deterministami a indeterministami o to, czy postępowanie człowieka jest wyznaczone, czy wolne i nieskrępo­wane;
    1. budującą albo pogłębiającą, wówczas gdy cho­dzi o znalezienie różnych argumentów, przemawiających za słusznością pewnej tezy. Rozbieżność poglą­dów nie ma jednak charakteru polemicznego. Np. dyskusja nad filozoficznym pojęciem materii przepro­wadzona w gronie zwolenników filozofii marksistow­skiej.

Ze względu wreszcie na cel mamy do czynienia z:

  1. dyskusją teoretyczną, gdy chodzi o teren twier­dzeń naukowych, światopoglądowych itp. Np. dysku­sja nosi charakter teoretyczny, gdy dotyczy proble­mów powstania życia na ziemi;
  2. dyskusją praktyczną, zmierzającą do powzięcia pewnych wytycznych działania. Np. dyskusja, jak położyć kres zatruwaniu rzek ściekami;
  3. dyskusją ćwiczebną, przeprowadzaną dla celów szkoleniowych. Np. dyskusja nad pewnym wyimagi­nowanym przestępstwem tocząca się w studenckim kole prawników;
  4. rozgrywką osobistą, w której celem jest osiągnię­cie zwycięstwa osobistego nad przeciwnikiem.

Pierwszy i drugi rodzaj należy do dyskusji rzeczo­wych, gdyż ważny jest w nich efekt końcowy, wyra­żający się jakimś sądem określającym stosunek dysku­tanta do omówionego zagadnienia.

W dyskusji prowadzonej dla celów szkoleniowych chodzi nie tylko o wyrobienie umiejętności popraw­nego myślenia, formułowania sądów oraz argumento­wania i kontrargumentowania w starciu z oponenta­mi. Dyskusja ta ma ponadto szersze zastosowanie na przykład w nauczaniu, jako wspomniana już metoda heurystyczna.

Wreszcie w rozgrywce osobistej na plan pierwszy wysuwa się zwycięstwo osobiste, udzielenie poparcia osobie sprzymierzonej i pognębienie przeciwnika, o czym może być przekonany nie tyle sam przeciw­nik, ile osoba przeprowadzająca rozgrywkę i współ­uczestnicy dyskusji albo jej bierni świadkowie.

Przedstawione trzy podziały ze względu na liczbę uczestników i formę prowadzenia, na postawę dysku­tantów względem siebie i na cel ? pozwalają wy­czerpać wszystkie rodzaje dyskusji, jakimi będziemy zajmowali się w tej książce. Należy tylko na podsta­wie tych trzech podziałów stworzyć pełną liczbę kom­binacji, krzyżując ze sobą typy dyskusji. Tak na przy­kład otrzymamy dyskusję spontaniczną w małym gronie na tematy teoretyczne o charakterze polemiki, dyskusję zorganizowaną odbywającą się w większym gronie, rozpatrującą zagadnienia praktyczne, i o cha­rakterze budującym itd. Nie będziemy jednak wyli­czali wszystkich możliwych rodzajów dyskusji, ponie­waż zależy nam nie tylko na względach teoretycz­nych, lecz i na praktycznych; nie tylko chcemy wie­dzieć, jakie są możliwe formy dyskusji, ale nauczyć się, jak dyskutować i skutecznie przekonywać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.