SPOSÓB PARLAMENTARNY

Z historii wiemy dobrze, że rzadko który panujący obywał się bez rady doświadczonych mężów. Ci zaś rozmaitymi sposobami przekonywali swego władcę, że należy tak a nie inaczej postępować. Jeden radził, że należy na przykład rozpocząć wojnę, inny doradzał pertraktacje pokojowe. Kiedy rada królewska prze­kształciła się w sejm i senat, a z czasem powstały parlamenty obywające się z powodzeniem bez osoby monarchy, pozostał w nich z dawnych czasów pewien sposób obradowania. Otóż miejsce panującego, który kierował obradami, zajął przewodniczący wybrany przez zgromadzenie. Wypracowane zostały z biegiem czasu pewne metody prowadzenia obrad, dyskusji, zabierania głosu itd.

Parlamentarny sposób dyskutowania jest obecnie w powszechnym użyciu. Korzystają z niego nie tylko posłowie na sejm czy delegaci walnych zjazdów. Sto­sują go dyplomaci w czasie obrad ONZ, konferencji międzynarodowych, tzw. spotkań na najwyższym szczeblu. Tą metodą prowadzone są narady produk­cyjne, słowem ? wszelkiego rodzaju dyskusje w więk­szym gronie, gdzie każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i o jego słuszności przekonywać innych.

Ponieważ wymieniony sposób jest bardzo ważny, poświęcona mu będzie większość rozdziału następne­go, w którym mowa o technice dyskusji uformowanej przede wszystkim przez tradycję debat parlamentar­nych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.